Kết quả xổ số Max4D

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 7, ngày 17/03/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3166 10 15tr
Nhì 1015 7394 12 6,5tr
Ba 8974 0307 9801 12 3tr
KK 1 166 62 1tr
KK 2 66 667 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 5, ngày 15/03/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4172 14 15tr
Nhì 3711 1881 24 6,5tr
Ba 5854 4547 7318 27 3tr
KK 1 172 66 1tr
KK 2 72 1006 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 3, ngày 13/03/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3969 18 15tr
Nhì 1671 2921 10 6,5tr
Ba 0299 8550 1768 9 3tr
KK 1 969 122 1tr
KK 2 69 860 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 7, ngày 10/03/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 0553 5 15tr
Nhì 5219 9867 21 6,5tr
Ba 8441 1199 4701 37 3tr
KK 1 553 55 1tr
KK 2 53 571 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 5, ngày 08/03/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 0430 0 15tr
Nhì 1717 0130 40 6,5tr
Ba 4897 4534 5664 10 3tr
KK 1 430 50 1tr
KK 2 30 689 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 3, ngày 06/03/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4696 9 15tr
Nhì 6763 6483 14 6,5tr
Ba 9236 8461 3355 22 3tr
KK 1 696 73 1tr
KK 2 96 513 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 7, ngày 03/03/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6854 0 15tr
Nhì 2110 7593 49 6,5tr
Ba 7419 2263 6746 22 3tr
KK 1 854 47 1tr
KK 2 54 684 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 5, ngày 01/03/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2909 11 15tr
Nhì 3931 2983 8 6,5tr
Ba 3991 0267 6184 29 3tr
KK 1 909 86 1tr
KK 2 09 759 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 3, ngày 27/02/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4560 12 15tr
Nhì 2804 9426 10 6,5tr
Ba 0840 8136 5199 25 3tr
KK 1 560 71 1tr
KK 2 60 682 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 7, ngày 24/02/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2027 3 15tr
Nhì 3461 3666 13 6,5tr
Ba 5962 7037 1374 59 3tr
KK 1 027 38 1tr
KK 2 27 862 100N
12 3 4 5 6 7 8 9 10 ...21 »