Kết quả xổ số Max4D

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 5, ngày 24/05/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3694 1 15tr
Nhì 6978 6527 12 6,5tr
Ba 2158 6743 5014 16 3tr
KK 1 694 11 1tr
KK 2 94 577 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 3, ngày 22/05/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1331 40 15tr
Nhì 8466 8057 14 6,5tr
Ba 1494 4374 2586 27 3tr
KK 1 331 97 1tr
KK 2 31 536 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 7, ngày 19/05/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2142 2 15tr
Nhì 1733 9766 14 6,5tr
Ba 0911 0190 3434 64 3tr
KK 1 142 32 1tr
KK 2 42 636 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 5, ngày 17/05/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7452 10 15tr
Nhì 6872 9228 12 6,5tr
Ba 3445 5329 7464 10 3tr
KK 1 452 61 1tr
KK 2 52 977 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 3, ngày 15/05/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2130 15 15tr
Nhì 6300 9201 8 6,5tr
Ba 3109 4881 0000 72 3tr
KK 1 130 130 1tr
KK 2 30 617 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 7, ngày 12/05/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6576 5 15tr
Nhì 9518 7721 2 6,5tr
Ba 5415 1096 5137 13 3tr
KK 1 576 52 1tr
KK 2 76 575 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 5, ngày 10/05/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1526 6 15tr
Nhì 6486 2689 7 6,5tr
Ba 5179 0781 8264 22 3tr
KK 1 526 52 1tr
KK 2 26 633 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 3, ngày 08/05/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5406 2 15tr
Nhì 3331 8488 5 6,5tr
Ba 8489 3437 2770 5 3tr
KK 1 406 22 1tr
KK 2 06 656 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 7, ngày 05/05/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7443 3 15tr
Nhì 5141 8792 27 6,5tr
Ba 7868 8339 4426 11 3tr
KK 1 443 43 1tr
KK 2 43 542 100N

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 5, ngày 03/05/2018

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4554 31 15tr
Nhì 0327 9402 14 6,5tr
Ba 0422 8418 7404 24 3tr
KK 1 554 34 1tr
KK 2 54 624 100N
12 3 4 5 6 7 8 9 10 ...24 »